Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Nieuws
08 juni

Kerkenvisies in Zeeland van start

De Minister van OCW stelt sinds 1 januari 2019 jaarlijks middelen beschikbaar aan gemeenten voor het opstellen van kerkenvisies. Aanleiding hiervoor is de trend van afnemend kerkelijk gebruik en de daarmee samenhangende leegstand van kerkgebouwen. Voorspeld wordt dat de komende jaren 30 tot 80% van de kerken haar oorspronkelijke functie verliest en ook in Zeeland is het proces van ontkerkelijking in de meeste gemeenten zichtbaar. Begin juni zijn de eerste Zeeuwse gemeenten gestart met het opstellen van een kerkenvisie. Erfgoed Zeeland en COUP Urban Producers ondersteunen dit proces, waarbij de kerkbesturen nadrukkelijk worden betrokken. Erfgoed Zeeland is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland.

Gemeenten bepalen zelf of zij een kerkenvisie willen opstellen en kunnen daarvoor een uitkering bij het Rijk aanvragen. In Zeeland hebben inmiddels 10 van de 13 gemeenten deze uitkering aangevraagd. Het belangrijkste doel van de Minister van OCW is het behoud van (monumentale) kerkgebouwen. Met behulp van een kerkenvisie wordt, in goed overleg met de kerkeigenaren, een duurzame strategie ontwikkeld voor waardevolle kerkgebouwen die vaak zeer bepalend zijn in hun omgeving.

Projectteam Zeeland

In Zeeland heeft Erfgoed Zeeland een partner gezocht met ervaring en kennis op het gebied van onderzoek naar het behoud en zo nodig de herbestemming van kerkgebouwen. Bureau COUP in Delft levert Erfgoed Zeeland de extra deskundigheden om van de op te stellen kerkenvisies in Zeeland een succes te maken. Erfgoed Zeeland levert met Jan van de Voorde als projectleider Kerkenvisies en met David Koren als projectcoördinator een grote bijdrage aan het projectteam. Vanuit COUP is Heleen Agterhuis de aangewezen projectleider. In Zeeland staan volgens een recente inventarisatie van Erfgoed Zeeland circa 400 gebouwen die oorspronkelijk als kerk gebouwd zijn.

Kerkenvisies opstellen

Erfgoed Zeeland gaat, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke wethouders en ambtelijke projectleiders, starten met het opstellen van kerkenvisies voor de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen. Daarna wordt gestart in de gemeenten Goes en Veere. De gemeente Sluis heeft - als enige gemeente in Zeeland - al een kerkenvisie en zal dit jaar vervolgactiviteiten ontwikkelen.

Aanvankelijk zou in iedere gemeente begonnen worden met een startbijeenkomst voor alle kerkeigenaren, maar door de coronamaatregelen is in de eerste drie gemeenten voor een alternatieve opzet gekozen, waarbij in samenspraak met de gemeenten een begin is gemaakt met het vullen van een Zeeuwse database met kerkgebouwen. De komende weken worden met alle kerkeigenaren afspraken gemaakt voor gesprekken per kerkgebouw. Daarna komen er bijeenkomsten met erfgoedorganisaties, burgervertegenwoordigers, ondernemers en mogelijk ook met initiatiefnemers die plannen voor kerkgebouwen hebben.

Alleen door de krachten te bundelen komt een goede kerkenvisie tot stand

Krachten bundelen

Gemeentebesturen zijn de opdrachtgevers voor het opstellen van kerkenvisies. Echter, alleen door de krachten te bundelen van kerkeigenaren, gemeentelijke beleidsmakers, lokale initiatiefnemers, historische verenigingen en andere stakeholders komt een goede kerkenvisie tot stand. En, nog belangrijker, leidt de kerkenvisie tot gezamenlijke actie om het waardevolle religieuze erfgoed een duurzaam toekomstperspectief te geven. Dit kan vorm krijgen door het vinden van nevenfuncties in een kerkgebouw dat de religieuze functie behoudt, maar waar huuropbrengsten een welkome financiële aanvulling bieden, tot een volledige herbestemming van een kerk die leeg staat of op termijn leeg komt. Ook kan het slim samen optrekken om bijvoorbeeld kennis te delen over duurzaamheid, subsidies of onderhoudsopgaven een uitkomst zijn.

Ideeën verzamelen

Kerkeigenaren ontvangen na de start een uitnodiging om aan dit proces deel te nemen. Verder kan iedereen die een initiatief of idee heeft contact opnemen met Jan van de Voorde, projectleider Kerkenvisies bij Erfgoed Zeeland, waar ideeën over het behouden, benutten en beleven van kerkgebouwen worden verzameld en zo mogelijk worden benut. In het najaar zullen bijeenkomsten worden gehouden om de onderzoeksresultaten van de eerste gemeenten bekend te maken en gezamenlijk na te denken over het vervolg op deze resultaten.

Vragenlijst Kerkenvisie

Wanneer je de beheerder/eigenaar bent van een kerk en niet in de gelegenheid om een gesprek met ons te voeren? Dan is het formulier hieronder een eenvoudig hulpmiddel om de gegevens aan te leveren.

Delen

Vragenlijst Kerkenvisie

Velden met een asterisk (*) zijn verplicht
Algemeen
Cijfers en feiten
Toekomstverwachting
Interesse


Kan ik je verder helpen?

Ik ben Jan van de Voorde, projectleider Kerkenvisies bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Jan van de Voorde, projectleider Kerkenvisies Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)6 22 37 84 88