Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Over ons

Algemene voorwaarden Erfgoed Zeeland

Op onze diensten en producten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Voor specifieke diensten en producten hanteren wij aanvullende voorwaarden.

Of lees hier onze algemene voorwaarden

Erfgoed Zeeland is de verkorte naam van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en is gevestigd te Middelburg en kantoorhoudend te Middelburg. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 17 februari 2014 bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland te Middelburg onder nummer 41113210.

Toepasselijkheid en rechtsverhouding

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen als volgt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Erfgoed Zeeland = de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland: gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 2. Monumentenwacht = het gelijknamige onderdeel van Erfgoed Zeeland;
 3. abonnee = abonnee van Monumentenwacht;
 4. wederpartij = afnemer van diensten of producten van Erfgoed Zeeland (inclusief abonnees);
 5. overeenkomst = elke overeenkomst tussen Erfgoed Zeeland en een wederpartij.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Erfgoed Zeeland te leveren diensten en producten en op ieder aanbod met betrekking tot het verlenen van diensten en het leveren van producten door Erfgoed Zeeland, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. Voor specifieke diensten en producten van Erfgoed Zeeland gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

A. voorwaarden voor deelname aan activiteiten;
B. voorwaarden voor bestellingen;
C. voorwaarden voor Monumentenwacht;
D. voorwaarden voor archeologisch onderzoek.

Ingeval van discrepantie tussen het algemeen deel van deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, gelden de bepalingen van de aanvullende voorwaarden.

3. Deze voorwaarden gelden eveneens voor levering van diensten of producten door Erfgoed Zeeland bij de uitvoering waarvan derden zijn betrokken.

4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Erfgoed Zeeland en wederpartij zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare overeenkomen, die voor zover mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen.

Aanbod en totstandkoming

1. Bij het uitbrengen van een aanbod door Erfgoed Zeeland aan een (potentiële) wederpartij is dit aanbod geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij in het aanbod een afwijkende termijn is opgenomen. In dit laatste geval is het aanbod tot dienstverlening geldig gedurende deze afwijkende termijn. In beide gevallen vangt de termijn van de geldigheid van het aanbod aan op de dag na dagtekening als vermeld op het gedane aanbod tot dienstverlening. In geval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.

2. Indien in de acceptatie door de wederpartij voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand wanneer Erfgoed Zeeland uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd met de voorbehouden of wijzigingen in te stemmen.

Uitvoering, wijzigingen

1. Erfgoed Zeeland bepaalt de wijze waarop en door welke van haar medewerkers en/of derden de overeenkomst wordt uitgevoerd.

2. Het staat Erfgoed Zeeland vrij de door de wederpartij aan Erfgoed Zeeland verleende opdrachten in voorkomend geval geheel of gedeeltelijk met inschakeling van hulppersonen en derden uit te voeren. De keuze van door Erfgoed Zeeland in te schakelen derden zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

3. Indien Erfgoed Zeeland of de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst constateert dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk dan wel noodzakelijk is wijzigingen aan te brengen in de te verlenen diensten, dan wel deze aan te vullen, zal deze partij de ander terstond inlichten en treden partijen in overleg om de overeenkomst te wijzigen.

Prijzen en tarieven

1. De tarieven van Erfgoed Zeeland zijn exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten, zoals reiskosten e.d., die apart in rekening worden gebracht. Op verzoek van wederpartij is het mogelijk een vaste prijs voor de opdracht overeen te komen.

2. Bijkomende en extra werkzaamheden worden, behoudens andere specifieke afspraken, op basis van nacalculatie berekend op grond van de op dat moment geldende tarieven.

Betaling

1. Betaling van de diensten of producten dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan Erfgoed Zeeland op de in de factuur aangegeven wijze te worden voldaan.

2. Vanaf de vervaldatum van de factuur is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Ontbinding en opzegging

1. Buiten hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Erfgoed Zeeland of de wederpartij gerechtigd de overeenkomst buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning met een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

2. Ontbinding of opzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Indien de ontbinding te wijten is aan een tekortkoming van de wederpartij, komt alle (directe en indirecte) schade en komen alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.

3. De ontbinding of opzegging van de overeenkomst ontslaat partijen niet van hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst voor zover deze verplichtingen expliciet of naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven, zoals bijvoorbeeld verplichtingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, garanties, intellectuele en industriële eigendom en overdracht van verplichtingen.

Aansprakelijkheid

1. Erfgoed Zeeland is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld omzetderving, verminderde goodwill van het bedrijf of het beroep van de wederpartij, of schade voortvloeiend uit het gevoerde of te voeren beleid van overheden of andere wederpartijen. Overige aansprakelijkheid van Erfgoed Zeeland uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Daarbij geldt dat in geval van levering van diensten de aansprakelijkheid van Erfgoed Zeeland in alle gevallen is beperkt tot het voor de diensten overeengekomen bedrag met een maximumbedrag van € 2.500. Ingeval van levering van een product is de aansprakelijkheid van Erfgoed Zeeland in alle gevallen beperkt tot het bedrag van het geleverde product met een maximum van € 2.500.

2. Indien Erfgoed Zeeland ter zake van enige schade, waarvoor Erfgoed Zeeland krachtens de overeenkomst met de wederpartij of krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is (waaronder schade die het maximale bedrag van de aansprakelijkheid van Erfgoed Zeeland overschrijdt), door een derde aansprakelijk wordt gesteld, dan zal de wederpartij Erfgoed Zeeland ter zake volledig vrijwaren en Erfgoed Zeeland vergoeden al hetgeen aan deze derde moet worden voldaan, alsmede alle in de brede zin des woords met betrekking tot de aansprakelijkstelling door Erfgoed Zeeland gemaakte kosten.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Wederpartij is gerechtigd de materialen, informatie en documentatie, zoals tekeningen, kaarten, gegevens en specificaties, welke zijn verstrekt door Erfgoed Zeeland alsmede de resultaten van de verrichte dienst, te openbaren en/of te vermenigvuldigen.

2. Wederpartij is verplicht om in alle resultaten van de verrichte dienst nadrukkelijk te vermelden dat het vervaardigde werk in zijn opdracht door Erfgoed Zeeland en met behulp van door Erfgoed Zeeland aangeleverde materialen, informatie en documentatie tot stand gekomen is.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten, alsmede op de daaraan voorafgaande precontractuele fase, tussen Erfgoed Zeeland en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Erfgoed Zeeland en de wederpartij, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg.

A. Voorwaarden voor deelname aan activiteiten

1. Onder activiteiten worden verstaan:

 1. cursussen, opleidingen, studiedagen, workshops en alle andere vormen van scholing of deskundigheidsbevordering die Erfgoed Zeeland aanbiedt en verzorgt of door derden laat verzorgen;
 2. alle (andere) activiteiten waarvoor Erfgoed Zeeland inschrijving / aanmelding vraagt, niet zijnde abonnementen van de Monumentenwacht.

2. Opgave voor deelname aan activiteiten van Erfgoed Zeeland dient schriftelijk te geschieden door invulling van het betreffende inschrijf-/aanmeldingsformulier/e-mail, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of bekendgemaakt.

3. De uiterste inschrijf-/aanmeldingsdatum wordt per activiteit vermeld. Wederpartij ontvangt uiterlijk twee weken na aanmelding een bevestiging van inschrijving/aanmelding.

4. Na het sluiten van de inschrijftermijn van de activiteit [OF: na aanmelding] ontvangt wederpartij een factuur voor het verschuldigde bedrag, alsmede, indien van toepassing, een programma of andere (nadere) informatie. Het verschuldigde bedrag dient binnen dertig dagen na factuurdatum door Erfgoed Zeeland ontvangen te zijn.

5. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij over het opeisbare bedrag zonder nadere aankondiging rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Bovendien komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

6. Prijzen van activiteiten zijn per persoon, inclusief kosten van koffie, thee, lesmateriaal en dergelijke, tenzij anders aangegeven.

7. Erfgoed Zeeland bepaalt of er voor een bepaalde activiteit voldoende inschrijvingen/aanmeldingen zijn om deze doorgang te kunnen laten vinden. Bij geen doorgang worden reeds ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

8. Erfgoed Zeeland kan activiteiten niet laten doorgaan om andere redenen zonder enige verplichting tot vergoeding van kosten of schade aan de wederpartij. Wederpartij ontvangt daarvan tijdig bericht. Ontvangen betalingen worden zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

9. Bij een te groot aantal deelnemers, bijvoorbeeld qua capaciteit van de beschikbare (les)ruimte, of qua hoeveelheid ter beschikking te stellen lesmateriaal, wensen van docenten, inleiders en dergelijke, heeft Erfgoed Zeeland het recht inschrijvingen/aanmeldingen te weigeren.

10. Annulering van inschrijving/aanmelding voor activiteiten door wederpartij dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

11. Bij annulering door wederpartij dient wederpartij te betalen:

 1. bij annulering tot twee weken voor aanvang van de activiteit: 50% van het verschuldigde bedrag;
 2. bij annulering korter dan twee weken voor aanvangsdatum van de activiteit: 75% daarvan.

12. Na aanvang van de activiteit is geen restitutie van het verschuldigde bedrag mogelijk. Wederpartij heeft het recht zich te laten vervangen.

B. Voorwaarden voor bestellingen

1. Bestelling van materialen, goederen, publicaties of andere producten van Erfgoed Zeeland dient te geschieden door invulling van het betreffende bestelformulier, tenzij anders is aangegeven of bekendgemaakt.

C. Voorwaarden voor Monumentenwacht

1. Een eigenaar van een (historisch) bouwwerk (hierna: ‘object’) kan zich als abonnee aanmelden door ondertekening van een door Monumentenwacht opgesteld aanmeldingsformulier. De onderhavige algemene voorwaarden worden bij het aanmeldingsformulier verstrekt. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de betreffende eigenaar van deze algemene voorwaarden te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Het abonnement is gekoppeld aan een object.

2. Na acceptatie door de Monumentenwacht van een door een eigenaar aangemeld object verricht de Monumentenwacht al haar werkzaamheden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

3. De Monumentenwacht verricht bouwkundige inspecties voor abonnees van de door hen aangemelde en door de Monumentenwacht geaccepteerde objecten.

4. De bouwkundige inspectie behelst een zo veel mogelijk systematische registratie van de staat van onderhoud en gebreken aan die delen van het object die zichtbaar en op redelijke wijze veilig bereikbaar zijn. Buiten de inspectie valt de controle op de werking van de zich in, aan of op het object bevindende installaties en apparatuur.

5. De Monumentenwacht kan besluiten de inspectie slechts gedeeltelijk dan wel in zijn geheel niet uit te voeren, als zij meent dat inspecteren onrendabel en onverantwoord is vanwege de structurele verwaarlozing van de onderhoudstoestand van het gebouw of onderdelen daarvan (w.o. vervuilde goten, zalingen, kappen, e.d.), alsmede het ontbreken van voldoende voorzieningen in het kader van de Arbo-wet, zoals klim- en valbeveiligingen en andere soortgelijke voorzieningen.

6. Van de bouwkundige inspectie wordt een rapport gemaakt, dat aan de betreffende abonnee wordt toegezonden.

7. Het inspectierapport dient geen ander doel dan voor de abonnee een leidraad te zijn voor het plegen van stelselmatig en periodiek onderhoud ter voorkoming van verval van het object.

8. De eventueel in het inspectierapport voorkomende adviezen tot herstel en/of verbetering van enig onderdeel van het object zijn niet aan te merken als werkomschrijvingen op grond waarvan de te treffen maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

9. Hoewel de inspecties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd, kan de Monumentenwacht geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, welke het gevolg is of zou kunnen zijn van het feit dat een bepaald gebrek aan het object niet of niet tijdig is gesignaleerd. De Monumentenwacht aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van een niet-zichtbaar cq. verborgen gebrek.

10. De inspectierapporten zijn zeer uitdrukkelijk niet geschreven om wie dan ook voor de eventueel aan een object geconstateerde gebreken aansprakelijk te stellen, zodat ze door de abonnees als zodanig ook niet mogen worden gebruikt.

11. De Monumentenwacht zal aan derden geen kopieën van de inspectierapporten verstrekken, noch aan derden daarin enige inzage geven. Als derden worden in dit verband niet aangemerkt de instanties die de zorg voor monumenten structureel ondersteunen en/of subsidiëren. Tenzij de abonnee uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat niet te willen, kunnen dergelijke instanties inzage of een kopie krijgen.

12. De Monumentenwacht voert bij de inspectie geen reparaties of herstellingen uit, behalve herstel van kleine gebreken.

13. Voor de dienstverlening door de Monumentenwacht is de abonnee verschuldigd:

 1. abonnementskosten;
 2. kosten van de inspectie en de inspectierapportage (op basis van het geldende uurtarief);
 3. kosten van eventuele aanvullende diensten (bijvoorbeeld het herstellen van kleine gebreken), en voor de tijdens de inspectie gebruikte reparatiematerialen;
 4. een bijdrage in de voorrijkosten;
 5. kosten van huur materieel (bijvoorbeeld een hoogwerker).

Alle volgens de voor het betreffende kalenderjaar geldende tarieven zoals die abonnee bekend zijn gemaakt.

14. Erfgoed Zeeland behoudt zich het recht voor om de in artikel 13 genoemde tarieven te wijzigen. Voor zover daarover met de wederpartij geen specifieke afspraken zijn gemaakt geldt het volgende. Ingeval van voorgenomen wijziging in tarieven worden deze uiterlijk een maand voor het eind van een kalenderjaar op de website www.erfgoedzeeland.nl geplaatst. Indien de wederpartij het niet eens is met de nieuwe tarieven, kan zij haar abonnement voor het begin van het nieuwe kalenderjaar opzeggen door middel van schriftelijke kennisgeving. Indien de wederpartij niet voor het eind van het kalenderjaar reageert wordt zij geacht de nieuwe tarieven te hebben aanvaard.

15. Opzegging door de abonnee van een abonnement voor een object dient in alle andere gevallen schriftelijk te geschieden uiterlijk drie maanden voor het einde van het lopende jaar. Opzegging gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op het lopende jaar. Bij het ontbreken van een schriftelijke opzegging wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en is de abonnee de daaraan verbonden kosten aan de Monumentenwacht verschuldigd.

16. De Monumentenwacht is bevoegd om een abonnee uit te sluiten van (verdere) dienstverlening:

 1. indien de abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen;
 2. indien de abonnee in gebreke blijft met betrekking tot het aanbrengen van noodzakelijk geachte voorzieningen ten behoeve van de veiligheid tijdens het inspecteren en werken. Deze uitsluiting betreft het gehele object dan wel een onderdeel hiervan;
 3. indien daartoe andere naar oordeel van de Monumentenwacht gegronde redenen aanwezig zijn.

17. De abonnee wordt van de uitsluiting schriftelijk op de hoogte gesteld onder vermelding van de reden(en) van uitsluiting.

D. Voorwaarden voor archeologisch onderzoek

1. De wederpartij dient alle gegevens, waarvan de wederpartij weet dan wel redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze relevant zijn voor het correct uitvoeren van het onderzoek, tijdig, correct en volledig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Erfgoed Zeeland ter beschikking te stellen. Voorts dient de wederpartij Erfgoed Zeeland van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van het onderzoek van belang kunnen zijn.

2. De voor het onderzoek benodigde kaarten, ontheffingen en toestemmingen dienen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, door de wederpartij op diens kosten te worden verzorgd ten behoeve van een tijdige en ongestoorde aanvang en voortgang van de werkzaamheden door Erfgoed Zeeland.

3. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat Erfgoed Zeeland de werkzaamheden ongestoord kan verrichten en dat de toegankelijkheid van het terrein, het pand of het object is gegarandeerd.

4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de overeenkomst gebaseerd op het beschikbaar zijn voor onderzoek van het gehele door de wederpartij aangegeven terrein, pand of object alsmede dat het aangegeven terrein en de toegangsroute, indien van toepassing, voor een graafmachine en dieplader toegankelijk en geschikt is en dat begroeiing, bestrating, bebouwing, overige obstakels en levende have en dergelijke geen belemmering voor de door Erfgoed Zeeland uit te voeren werkzaamheden opleveren.

5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verwijdert Erfgoed Zeeland geen bestrating, begroeiing, of andere obstakels die de werkzaamheden kunnen belemmeren. Voorts dient de wederpartij op haar kosten zorg te dragen voor een deugdelijke afzetting van het te onderzoeken terrein, pand of object.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de overeenkomst erop gebaseerd dat de wederpartij tijdig, uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de werkzaamheden, en voorafgaand aan het onderzoek de betredingstoestemming voor het te onderzoeken terrein, pand of object heeft verkregen, en landgebruikers of pachters heeft geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de overeenkomst erop gebaseerd dat Erfgoed Zeeland voor de duur van de overeenkomst kosteloos kan beschikken over (digitale) bronbestanden, te regelen door de wederpartij zelf. Het gaat hier met name om de hoogtegegevens (bij voorkeur Aktueel Hoogtebestand Nederland, in elk geval de NAP-boutgegevens) en de kadastrale en topografische ondergrond voor het gehele onderzoeksgebied voorzien van de rijksdriehoekcoördinaten (GBKN-kaart, of als Autocad-bestand: *.dwg of *.dxf, versie 2000 of hoger).

8. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst/opdracht noodzakelijk is verzorgt de wederpartij een KLIC-melding (alsmede eventuele andere vereiste meldingen) en doet deze voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden toekomen aan Erfgoed Zeeland.

9. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is de overeenkomst gebaseerd op het uitgangspunt dat het te onderzoeken terrein, pand of object niet zodanig is verontreinigd of bouwvallig is dat aan het onderzoek extra veiligheids- en/of milieueisen worden gesteld.

10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voorziet de overeenkomst niet in bronbemaling, of het regelen van vergunningen, voor de onttrekking of lozing van grond- of spoelwater, noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst/opdracht. Erfgoed Zeeland verricht de overeengekomen werkzaamheden voor zover de grondwaterstand dit toelaat.

11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de overeenkomst gebaseerd op aanvulling na de beëindiging van de veldwerkzaamheden van het te onderzoeken terrein met de uitkomende grond, waarbij niet wordt verdicht of ingezaaid. Ingeval is overeengekomen dat wordt verdicht, aanvaardt Erfgoed Zeeland geen aansprakelijkheid met betrekking tot de verdichtingswerkzaamheden. Tijdelijke afvoer en opslag van uitkomende grond is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet in de offerte begrepen.

12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt overleg met de wederpartij gedurende de uitvoering van de overeenkomst/opdracht uitsluitend telefonisch, per e-mail of in het veld plaats.

13. Kosten die voortvloeien uit beslissingen van het bevoegd gezag zoals bijvoorbeeld: conservering van vondsten, specialistisch onderzoek en/of uitwerking van grote hoeveelheden vondsten komen voor rekening van de wederpartij.

14. Erfgoed Zeeland levert de uitwerking van het onderzoek aan in de vorm van een eindrapportage aan de wederpartij, zonodig aangevuld met een toelichting van de gegevens ten burele of te velde. Hierbij behoort het overeengekomen aantal rapporten en/of kaarten. Erfgoed Zeeland behoudt zich het recht voor de eindrapportages eerst ter beschikking te stellen na voldoening door de wederpartij van alle termijnen.

15. Van ieder opgeleverd rapport zal Erfgoed Zeeland twee exemplaren toesturen aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, één aan het bevoegd gezag en één aan de KB. Eén exemplaar wordt gedeponeerd in de mediatheek van Erfgoed Zeeland.

16. Indien de wederpartij de data en rapportage in digitale vorm aangeleverd wenst te krijgen, worden de spreadsheets aangeleverd als EXCEL-bestand, databases in ACCESS of dBASE, beelden als JPEG, kaarten in AutoCAD of Arcview en de teksten als WORD-bestanden.
Erfgoed Zeeland is conform de Monumentenwet verplicht de resultaten van inventariserende, waarderende en definitieve archeologische onderzoeken binnen 2 jaar na uitvoering uit te werken en te rapporteren aan de landelijke database ARCHIS.

Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.