Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er archeologische waarden aanwezig zijn, waar archeologische resten liggen en wat de waarde ervan is. Wanneer het bewaren van een waardevolle vindplaats (behoud in situ) niet mogelijk is, vindt meestal archeologisch onderzoek plaats om de informatie en vondsten van de vindplaats in publicatie en depot (ex situ) te bewaren.

Samen beschermen, benutten en beleven we het erfgoed

Erfgoed Zeeland voert (kleinschalig) archeologisch onderzoek uit. Erfgoed Zeeland kan dat onderzoek uitvoeren omdat het over een door Hobéon afgegeven procescertificaat voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden beschikt op basis van BRL SIKB 4000 Archeologie. Erfgoed Zeeland heeft vijf certificaten voor verschillende KNA (landbodem) Protocollen: Programma van Eisen (protocol 4001), Bureauonderzoek (protocol 4002), Inventariserend Veldonderzoek, varianten ‘Overig’ en ‘Proefsleuven’ (protocol 4003), Opgraven (protocol 4004) en Depotbeheer (protocol 4010). Met deze certificaten laat Erfgoed Zeeland zien dat het als beleidsuitvoerende organisatie van de Provincie Zeeland aan dezelfde eisen voldoet als marktpartijen die archeologisch onderzoek uitvoeren.

Daarnaast voert Erfgoed Zeeland zelf kleinschalig archeologisch onderzoek uit. Zulk onderzoek doet Erfgoed Zeeland voorlopig alleen wanneer de Provincie of een gemeente opdrachtgever is. In de praktijk gaat het voornamelijk om verkennend archeologisch onderzoek of kleine opgravingen (variant archeologische begeleiding).

Veel onderzoeken komen voort uit meldingen die gedaan worden bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland.

De uitvoering van kleinschalig archeologisch onderzoek door Erfgoed Zeeland is mede noodzakelijk voor het onderhoud van het procescertificaat, en nuttig doordat de archeologisch adviseurs zo feeling houden met de praktijk en vaak snel kunnen schakelen om toevalsvondsten in context te plaatsen en te bergen. Zo voert Erfgoed Zeeland onderzoek uit in buitendijks gebied, waar archeologische resten verloren dreigen te gaan door ‘natuurlijke’ erosie.

Vaak maken we melding van archeologisch onderzoek op deze website. De resultaten van archeologisch onderzoek worden gepubliceerd in de serie Erfgoedrapporten van Erfgoed Zeeland. Alle onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal wordt gedeponeerd in het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD).

Kunnen we je verder helpen?

Het team archeologie van Erfgoed Zeeland bestaat uit deskundige en gekwalificeerde archeologen. Wij koppelen ervaring aan nieuwe inzichten en brengen specifieke kennis in. Afhankelijk van de vraag zal een van ons je verder helpen.

Robert van Dierendonck, vrijwilliger archeologie / wetenschappelijk onderzoeker Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 877 / +31 (0)6 15 25 08 17