Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Informatie, advies en ondersteuning

De-selectie en conservering vondsten

Met ingang van 1 oktober 2011 zijn er verplichte procesafspraken over de wijze waarop in Zeeland het proces van (de-)selectie van archeologisch vondstmateriaal verloopt. In 2013 is daar het in de KNA 3.3 opgenomen proces voor de conservering van archeologisch vondstmateriaal aan toegevoegd. Erfgoed Zeeland voert als depotbeheerder de taken in deze processen uit voor depothouder Provincie Zeeland. De procesafspraken zijn herzien en gelden vanaf 1 juli 2018.

Zeggenschap archeologische depots

In 2011 is vastgesteld dat daarvoor aangewezen depots juridisch al eigenaar zijn van de archeologische vondsten op het moment dat ze in een opgraving, proefsleuvenonderzoek of ander regulier archeologisch onderzoek aan het licht komen. Bij de vaststelling van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3, in december 2013 zijn er met betrekking tot de conservering van archeologische objecten voorwaarden toegevoegd die in het proces van (de-)selectie en deponering van belang zijn.

Het eigenaarschap van de archeologische depots houdt dus in dat zij ook zeggenschap hebben over de omgang met het archeologisch vondstmateriaal, ook bij het uitkiezen van het materiaal voor verder onderzoek (selectie) en het bepalen of en welk materiaal verwijderd kan worden (deselectie). Conservering van archeologische objecten dient uitgevoerd te worden volgens professionele maatstaven. Van de conservering van een object wordt een rapport opgemaakt met daarin onder andere opgenomen de beginsituatie, de uitgevoerde conserveringsmaatregelen, eventueel uitgevoerde restauraties en de eindsituatie. Deze conserveringsrapporten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het archeologisch depot.

(De-)selectiemomenten

In het proces van onderzoek en deponering zijn enkele momenten vastgelegd waarbij de eigenaar van de vondsten mede kan bepalen wat er gebeurt met archeologisch vondstmateriaal:
1. Informatie over de inhoud van het Programma van Eisen voor het archeologisch onderzoek voor aanvang van de opgraving;
2. Overleg en besluitvorming tijdens het veldonderzoek bij onvoorziene of onverwachte omstandigheden betreffende het vondsmateriaal. Gedacht kan hier bijvoorbeeld worden aan onverwacht grote hoeveelheden van een bepaalde soort vondsten;
3. Overleg en besluitvorming tijdens de evaluatiefase na afronding van het veldonderzoek betreffende het (de-)selecteren en deponeren van vondstmateriaal, uitmondend in een selectierapport;
4. Als vierde moment is het toetsen van conserveringsrapporten van geconserveerde archeologische objecten voorafgaand aan de deponering aan het proces toegevoegd.

Procesafspraken ZAD

Erfgoed Zeeland heeft als beheerder van het Zeeuws Archeologisch Depot namens de depothouder Provincie Zeeland voor deze specifieke onderdelen van archeologisch onderzoek en deponering de interne procesafspraken vastgelegd in een document. Ook is er een apart e-mailadres in gebruik uitsluitend voor dit proces van (de-)selectie: depot@erfgoedzeeland.nl.

Kunnen we je verder helpen?

Het team archeologie van Erfgoed Zeeland bestaat uit deskundige en gekwalificeerde archeologen. Wij koppelen ervaring aan nieuwe inzichten en brengen specifieke kennis in. Afhankelijk van de vraag zal een van ons je verder helpen.

Robert van Dierendonck, adviseur archeologie Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 877