Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Een belangrijk deel van de geschiedenis van Zeeland ligt verborgen in de bodem. We praten hierbij over verschillende perioden: prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. De archeologische sporen van menselijke bewoning en bewerking die in de bodem zijn achtergebleven zijn soms de enige nog bewaarde kennisbron. Ook boven de grond kom je de archeologie tegen, zoals de vliedbergen en de ringwalburgen in het landschap en de bodemvondsten in de musea. Opgegraven resten kunnen variëren van verkleuringen in de bodem tot funderingen en van aardewerk tot stuifmeelkorrels. Alle bewaarde resten vertellen ons meer over het leven van de vroegere bewoners.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Erfgoed Zeeland adviseert en ondersteunt de Provincie en de gemeenten. Zij kunnen bij ons terecht met vragen over ontwikkeling van archeologisch beleid, procesbegeleiding bij archeologisch onderzoek en de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van archeologische monumentenzorg.

Wij zijn voor archeologisch onderzoek gecertificeerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB 4000).

Voor de Provincie Zeeland beheren we het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) en het Meldpunt voor bodemvondsten. In het ZAD is alle bekende informatie over Zeeuwse archeologische vindplaatsen opgeslagen. We lenen bodemvondsten uit aan musea en andere instellingen.

Via het Meldpunt verwerken we meldingen van bodemvondsten en archeologische waarnemingen uit alle gemeenten in Zeeland. Informatie wordt opgeslagen in de nationale database Archis.

Voor verdieping en verbreding van archeologisch onderzoek heeft de Provincie Zeeland de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) 2017-2020 opgesteld. Erfgoed Zeeland adviseert de provincie hierin.

Samen beschermen, benutten en beleven we het erfgoed

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een juiste omgang met archeologie. Zij moeten kunnen aantonen waar en hoe zij archeologische resten borgen en actief beleid voeren om deze te beschermen. Erfgoed Zeeland ondersteunt hen hierbij.

We werken samen met andere organisaties die zich inspannen voor de archeologie. De Archeologische Werkgemeenschap Nederland - afdeling Zeeland (AWN) is nauw met ons verbonden. Wij faciliteren de AWN met een kantoor- en werkruimte. Ook beheren we een deel van de archeologische collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) en bieden we werkruimte.

In het Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie (PROZA) wordt afgestemd over het archeologiebeleid. Contactpersonen voor de archeologie in Zeeland vind je hier.

Kunnen we je verder helpen?

Het team archeologie van Erfgoed Zeeland bestaat uit deskundige en gekwalificeerde archeologen. Wij koppelen ervaring aan nieuwe inzichten en brengen specifieke kennis in. Afhankelijk van de vraag zal een van ons je verder helpen.

Robert van Dierendonck, vrijwilliger archeologie / wetenschappelijk onderzoeker Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 877 / +31 (0)6 15 25 08 17